Podmínky ubytování

Podmínky ubytování v soukromí mlýnu Klopoty pro individuální hosty (platné od 27. 6. 2020)

Pronajímatelé:       
Veronika a Roman Šilarovi, Tupolevova 713, 199 00 Praha 9
Tel.: +420 774 837 862, e-mail: veronikasilar (zavináč) gmail.com

Nájemce:
fyzická nebo právnická osoba využívající soukromé ubytovací prostory pronajímatele

1.        Předmět a účel pronájmu

1.1.    Předmět pronájmu

Rekreační prostory mlýnu Klopoty na adrese Říčky 46, 562 01 Orlické Podhůří, konkrétně prostory v 1. nadzemním podlaží. První pokoj s jedním dvoulůžkem, druhý pokoj se 4 palandami (tj. 8 lůžek) – pokoje mohou být pronajaty samostatně různým nájemcům; prostory sdílené všemi nájemci: sdílené sociální zařízení (koupelna se záchodem a dvěma sprchami, záchod s umyvadlem), vybavená kuchyň.

Na základě individuální dohody s pronajímatelem mohou všichni nájemci sdíleně používat také obývací pokoj/sál 45 m2 a venkovní terasu 49 m2.

1.2.    Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

2.        Všeobecná ujednání

2.1.    Nájemce zodpovídá za osoby ubytované na jeho jméno. Na tyto osoby se vztahují práva a povinnosti dané tímto dokumentem.

2.2.    Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození a uklizený. Způsobí-li nájemce nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli.

2.3.    Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce dle bodu 3.

2.4.    V případě ztráty klíčů je nájemce povinen uhradit 1500,- Kč na výměnu vložky dveří a pořízení nových klíčů.

2.5.    V pronajímaných prostorech je přísně zakázáno kouřit, užívat drogy či jiné psychotropní látky, skladovat silně hořlavé nebo výbušné látky, rozdělávat oheň a provádět podobné rizikové činnosti, a to jak ve vnitřních, tak ve vnějších prostorách (terasa, zahrada).

2.6.    Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu pronajímaných prostor v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovaných osob.

2.7.    Nájemce je povinen dodržovat platný provozní řád umístěný v pronajímaných prostorách a aktuální provozní pokyny pronajímetele.

3.        Odpovědnost za způsobené škody a vratná kauce

3.1.    Nájemce nese odpovědnost za všechny škody způsobené v předmětu pronájmu.

3.2.    Nájemce je povinen pronajímatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv škodách vzniklých v předmětu pronájmu.

3.3.    Nájemce a pronajímatel se dohodnou na formě náhrady za způsobené škody. V případě, že takové dohody nelze dosáhnout nebo když bude škoda vyšší než 3000,- Kč, bude věc řešit Policie ČR.

3.4. Při příjezdu může být nájemce požádán o poskytnutí vratné kauce ve výši 3000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od objektu.

3.5.    Tato kauce může být použita na náhradu škody způsobené nájemcem v předmětu pronájmu. Nebude-li celá nebo část kauce použita na náhradu škody způsobené nájemcem v předmětu pronájmu, bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí nepoškozeného a uklizeného předmětu pronájmu.

4.        Doba nájmu a ukončení nájmu

4.1.     Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou dle provedené a uhrazené rezervace.

4.2.    Doba příjezdu je 17.00 až 18.00 hod. prvního dne nájmu a odjezdu do 10.00 hod. posledního dne nájmu.

4.3.    Porušení povinností nájemce daných v tomto dokumentu opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

5.        Zrušení pobytu

Zrušení či změna pobytu jsou možné v souladu s podmínkami dohodnutými mezi nájemcem a pronajímatelem, nebo stanovenými na serveru booking.com platnými pro danou rezervaci.

6.        Odpovědnost

6.1.    Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu.

6.2.    Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Pronajímané prostory se předávají i přebírají v řádném stavu nepoškozená.

7.        Zpracování osobních údajů

7.1.    Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR a další nezbytné související účely.

7.2.    Při příjezdu se všechny ubytované osoby zapíší do knihy hostů.

7.3.    Pronajímatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

8.        Závěrečná ustanovení

8.1.    Vytvořením rezervace souhlasí nájemce s těmito podmínkami ubytování.

Komentáře jsou uzavřeny.